Jesteś tutaj: Strona główna » Deklaracja dostepności

Deklaracja dostepności

 

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-06.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Olkowski, pokl@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 22 81 231. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło.

 

Do budynku prowadzą cztery wejścia. Do trzech wejść prowadzą schody, a do jednego wejścia podjazd. Główne wejście do budynku znajduje sie od strony południowej. Pozostałe wejścia mieszczą się od strony wschodniej, zachodniej oraz wejście do budynku od strony północnej. Przy wejściu od strony wschodniej znajduje się podjazd dla wózków. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

 

Po wejściu do budynku przez wejście od strony południowej(wejście główne) dostępne są korytarze znajdujące się po stronie lewej oraz prawej. Są one dostepne dla osób na wózkach. Na wprost wejścia głownego znajdują sie schody prowadzące na pierwsze piętro. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole osoba, która chce skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest zobowiązana zgłosić ten zamiar oraz wybraną metodę komunikowania, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w szczególności w formie pisemnej pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną bądź faksem.

Autor: PUP
Opublikował(a): PUP (2020-01-20 12:17:47)
Zredagował(a): PUP (2020-01-20 12:21:50)
Liczba wyświetleń: 1384
Rejestr zmian